Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Zásady hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni

Posted 3.12.2017
 • S prípravou pokrmov je spojený rad prác a postupov  
 • Pri všetkých úkonoch je potrebné dodržiavať bezpečnosť a hygienu ako osobnú, tak aj hygienu prostredia, v ktorom sa pokrmy pripravujú. 
 • Pred nástupom do práce musí pracovník vlastniť zdravotný preukaz   
 • Pri varení používame: prikrývku na vlasy, biely plášť, zásteru, biele tričko, nohavice a vhodnú uzatvorenú  protišmykovú  obuv  
 • Riady a náradia udržiavame v čistote

  

Zásady hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni:

 

 • zoznámime sa s použitím všetkých spotrebičov, náradia
 • dodržiavame plán práce, presné technologické postupy a zásady bezpečnosti pri práci, návody na použitie 
 • zaobchádzame správne s potravinami a uchovávame ich biologickú hodnotu 
 • zachovávame hygienu ako osobnú, tak aj hygienu pracovného prostredia  
 • počas pracovného procesu udržujeme poriadok a ukladáme vždy pomôcky na svoje miesta 
 • pracujeme pokojne, sústredene a starostlivo 
 • inventára sa nedotýkame v mieste styku s ústami hosťa, nikdy ho neukladáme na zem
 • potraviny padnuté na zem dávame vždy do odpadu
 • šetríme elektrinou,  plynom  a vodou
 • pri stolovaní dbáme na estetiku a dodržiavanie pravidiel spoločenského správania 
 • po skončení upratovania skontrolujeme všetky spotrebiče 
 • potraviny skladujeme podľa predpisov a v chladiacich zariadeniach na to určených a označených
 • dbáme o stálu čistotu vzduchu, bezprašnosť, primeranú teplotu a čo najnižšiu hlučnosť
 • po skončení pracovnej smeny skontrolujeme uzatvorenie okien, vody, elektriny, plynu, uzamknutie prevádzky, popr. aj jej zakódovanie

  

Zásady osobnej hygieny: 

 • dodržiavanie čistoty tela 
 • umývanie rúk pri nástupe do práce a počas pracovných úkonov podľa potreby
 • vyčistené, ostrihané a nenalakované nechty 
 • čistú pracovnú obuv a odev 
 • hlavu pokrytú tak, aby boli zakryté vlasy
 • nepoužívať prstene,  retiazky a náramky
 • chránime svoje zdravie dodržiavaním životosprávy, na pracovisku je zákaz fajčiť a požívať alkohol alebo iné omamné látky
 • pri výskyte infekčného ochorenia u pracovníka,  alebo v jeho rodine, musí to okamžite nahlásiť zamestnávateľovi

                             

K základným požiadavkám na pracovisku patrí:

 

 • teplota pracovných a prevádzkových priestorov  
 • maximálne vetranie 
 • osvetlenie 
 • nízka hlučnosť 
 • podlaha čisto umytá a dosucha utretá 
 • črepiny skla a porcelánu ihneď poupratovať 
 • klzké predmety alebo potraviny (ryby, mrazené mäso) pridržujeme suchou utierkou 
 • pri práci so strojmi musí byť pracovník oboznámený s ich funkciou, obsluhou a čistením 
 • pri práci s nožom sústredíme sa na prácu 
 • použité nože neukladáme do drezu medzi riad 
 • nedvíhame a neprenášame príliš ťažké predmety 
 • v  prípade úrazu poskytneme prvú pomoc 
 • o všetkých úrazoch musí byť vedený záznam
 • horúce nádoby uchytávame textilnými chňapkami  

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »