Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Požiadavky na výber pracovníka na funkciu riaditeľa – generálneho manažéra hotela:

1/ absolvovať psychotesty – určenie typ osobnosti (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik)

2/ poznať duševnú hygienu osoby

3/ miera flustračnej  tolerancie

4/ Intelektová výkonnosť (schopnosť pamätať si čo najviac)

5/ technické, ekonomické vedomosti a záujmy

6/ manažérske schopnosti

 

Obsluha:

STYK PRACOVNÍKA S HOSŤOM:

- Pracovník na úseku recepcie a obsluhy musí ovládať zásady spoločenského styku a správania sa, vystupovanie a úprava pracovníka. Všetky tieto faktory pôsobia na hosťa a teda i na kvalitu produktu. Zovňajšok obsluhujúceho pracovníka

- Pracovník pôsobí na hosťa: postojom, pohybmi, chôdzou, výrazom tváre, oblečením.

a/ Telesný zovňajšok – Odkryté časti: vlasy, tvár, krk, ruky udržiavame v čistote.

Vlasy majú byť vždy čisté a učesané. Nepoužívame nápadný účes. Úprave tváre venujeme veľkú pozornosť. Brada a fúzy majú byť nakrátko ostrihané. U dám je charakteristické maľovanie, ktoré má byť striedme. Ruky zamestnanca majú byť dokonale čisté, nechty vždy ostrihané, lak na nechtoch bezfarebný. V prípade poranení rúk je potrebné rany ihneď dokonale ošetriť. Postoj a chôdza pracovníka by mala byť rovná a pružná, nie ležérna.

b/ Starostlivosť o zdravie pracovníka – Na zdravie pracovníka na pracovisku zle pôsobí hlavne dlhá pracovná doba bez oddychu, hlučné pracovné prostredie, cigaretový dym a pod.

Po práci je nutný dostatočný odpočinok, spánok. Taktiež je dôležité športové vyžitie pracovníka.

c/ Odevný zovňajšok – Odev pracovníka má zodpovedať jeho pracovnému zaradeniu a kategórii pohostinského, alebo ubytovacieho zariadenia. Odev pracovníka ma byť vždy čistá, vyžehlená, vkusne upravená, má mať dostatočnú veľkosť a potrebné doplnky. Pracovník by nemal nosiť výrazné módne doplnky, drahé šperky s výnimkou hodiniek.

d/ Rečový prejav pracovníka – Pracovník má hovoriť spisovne, kultivovane, plynulo a dostatočne hlasno. Pri prejave má používať správny tón reči – pozornosť, zdvorilosť, ochota, nie podlízavosť. Pri komunikácii s hosťom má mať vľúdny výraz tváre, má byť usmiaty a nedávať najavo osobné problémy. Počas komunikácie s hosťom sa pracovník nesmie správať nekultivovane, nesmie používať žargón, zdrobnené výrazy a vulgarizmy.

Taktiež sa musí obmedziť v gestikulácii, neukazovať prstom, neprešľapovať, neupravovať si počas komunikácie s hosťom odev.

e/ Postreh a iniciatíva – Iniciatíva a pracovná angažovanosť znamená odraz vzťahu pracovníka k práci. Pracovník by mal plniť nie len jemu pridelené práce, ale mal by konať aj z vlastnej iniciatívy. Stále sledovať hostí a ich požiadavky.

Spoločenské chovanie a vystupovanie pracovníkov hotela – Príklady pozitívnych a negatívnych dojmových faktorov

 

Spoločenské chovanie a vystupovanie pracovníkov ubytovacieho úseku je dôležitým momentom, ktorý pri pobyte v hoteli silne pôsobí na spokojnosť hosťa a teda aj ma kvalitu produktu.

 

Pracovníci ubytovacieho úseku, predovšetkým recepcie a vrátnice, predstavujú tú časť zamestnancov, s ktorými hosť prichádza najviac do styku a je pre neho najviac „viditeľná“. Pri príchode do hotela zdraví hosťa hotelový zriadenec (dverník, nosič batožiny) a recepční. Pri odchode sa s ním ako posledný lúči pokladník, nosič batožiny a dverník.

Vystupovanie a spoločenské chovanie pracovníkov ubytovacieho úseku vyvoláva u hosťa dojmy pozitívne, negatívne a neutrálne. Snahou a cieľom pracovníkov ubytovacieho úseku musí byť to , aby hosť opustil hotel s pozitívnymi dojmami.

 

Príklady pozitívnych dojmových faktorov

-             očakávanie požiadaviek hosťa,

-             vľúdny denný pozdrav,

-             prejav osobného uznania hosťovi,

-             príjemný tón hlasu,

-             zdvorilé chovanie,

-             bezodkladné riešenie problémov hosťa,

-             úsmevný výraz,

-             vhodné umiestnenie pozornosti pre významného hosťa (VIP),

-             kompletná pripravenosť izby pre významného hosťa (VIP)

-             ochota byť hosťovi nápomocný pri rezervovaní služieb,

-             bezchybné jednotné pracovné oblečenie,

-             oslovovanie hosťa jeho menom.

 

Príklady negatívnych dojmových faktorov.

-             závady na jednotnom pracovnom oblečení,

-             poškodené menovky,

-             neurovnaný nábytok v hotelovej hale,

-             nedbalé uloženie vozíkov na batožinu,

-             nevyčistené popolníky,

-             riešenie rozporov zamestnancov v prítomnosti hosťa,

-             hnevlivé slová a výrazy,

-             nedostatok zdvorilosti („prosím“, „ďakujem“),

-             opieranie sa pracovníkov o recepčný pult,

-             fajčenie, konzumácia jedál a nápojov, alebo žuvanie pred zrakom hosťa,

-             pobiehanie, pískanie, pokrikovanie,

-             vyzváňanie telefónu bez toho, aby bol rýchlo zdvihnutý,

-             nechávať hosťa čakať, či už úmyselne, alebo neúmyselne,

-             hlasitý tón hlasu,

-             ubytovanie hosťa v neupratanej izbe,

-             ubytovanie hosťa v izbe, ktorá mala byť vyradená z prevádzky,

-             nedostatok osobnej hygieny zamestnancov,

-             nedostatočne upravený zovňajšok,

-             postávanie, alebo chodenie s rukami vo vreckách.

 

Príklady neutrálnych dojmových faktorov, ktoré u hosťa nevyvolávajú žiadny dojem a v službách hotela sa predpokladajú:

 

-             uvítací dopis riaditeľa hotela významným hosťom (VIP), neobsahujúce rukou písané prianie alebo uvítaciu formulu, umiestnený vedľa pozornosti pre neho určených,

-             upravený a čistý recepčný pult,

-             čisté popolníky,

-             usporiadaný nábytok v hotelovej hale,

-             uvedenie hosťa do izby hotelovým zriadencom,

-             odbavenie hosťa pri odchode.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »