Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PRACOVNÁ NÁPLŇ PRACOVNÍKOV EKONOMICKÉHO ÚSEKU

Manažér pre ekonomiku má na starosti hospodárenie, evidenciu, financovanie a kontrolu ekonomických ukazovateľov podniku. Pripravuje a predkladá na schválenie finančné plány hotela a plány výkonov, ďalej správy a ekonomické rozbory. Zabezpečuje účinnosť účtovných postupov, zodpovedá za organizáciu informačných tokov v hoteli týkajúcich sa pohybu hodnôt. Kontrolami chráni vecné a finančné hodnoty hotela. Je podriadený generálnemu manažérovi hotela.

 

Hlavné povinnosti manažéra pre ekonomiku:

-             Pripravuje ročný plán obchodno-finančný plán hotela a ročný rozpočet.

-             Sleduje a kontroluje tok hotovosti.

-             Zabezpečuje vypracovanie finančnej správy na konci každého mesiaca a podáva správy vedeniu hotela o vývoji finančnej situácie.

-             Dodržiava plány aktív a ich odpisovanie.

-             Využitím účtovných záznamov pravidelne kontroluje náklady a príjmy hotela.

-             Zabezpečuje včasné platenie dane z pridanej hodnoty, ostatných daní a poplatkov a podáva správy o daňovom zaťažení hotela.

-             Spolupracuje pri externých revíziách a auditoch.

-             Trvale vyhodnocuje náklady a efektívnosť všetkých služieb a stredísk hotela.

-             Pri kontrole nákladov komunikuje s vedúcimi všetkých úsekov a stredísk.

-             Zodpovedá za rozpis obchodného plánu na úseky a strediská hotela.

-             Sleduje vývoj nákladov podľa úsekov a stredísk hotela a upozorňuje na tie nákladové druhy, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie finančnej situácie a stratovosť hotela.

-             Zodpovedá za odvody platieb stanovených ročným finančným plánom.

-             Na dodržiavanie vnútornej kontroly a postupov pri nej vypracuje interný pracovný postup a po dohode s generálnym manažérom zabezpečuje túto činnosť.

-             Sústavne informuje generálneho manažéra o vývoji finančnej situácie a navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »