Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Účtovník vykonáva všetky bežné účtovné a výpočtové operácie v súlade s predpismi o organizácii evidencie. Zabezpečuje správnosť a dochvíľnosť vypracovania a predkladania všetkých účtovných výkazov. Je podriadený manažérovi pre ekonomiku.

Hlavné povinnosti účtovníka:

-             Sústreďuje, eviduje a zaúčtováva údaje do denníkov, hlavných kníh a ostatných účtovných výkazov, pričom využíva výpočtovú techniku a účtovné programy.

-             Sumarizuje a bilancuje účty, sleduje bankové účty, šeky a overuje účtovné doklady a faktúry.

-             Na vysvetlenie alebo vyriešenie nezhôd navrhuje opatrenia.

-             Pripravuje za hotel faktúry a výkazy.

-             Vypracúva periodické a špeciálne účtovné správy.

-             Zodpovedá za všetky prevody, najmä za pohľadávky a ich likviditu.

-             Pripravuje poklady na vypracovanie daňových dokladov.

-             Zabezpečuje podklady pre mesačné výkazy o hospodárení hotela.

-             Podľa potrieb plní ďalšie úlohy.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »