Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Personalista

Je podriadený gen. manažérovi hotela a plní tieto nasledovné povinnosti

-             Organizuje nábor a prijímanie pracovníkov.

-             S uchádzačmi o prácu organizuje pohovory, vypracúva poradie na prijatie a gen. manažérovi oznamuje návrhy výberovej komisie.

-             Vedie evidenciu o pracovníkoch.

-             Organizuje zaškolenie pracovníkov, dozerá na školenie a odborný rast.

-             Zúčastňuje sa hodnotenia pracovníkov hotela.

-             Dodržiava miestne a celoštátne predpisy a zákony, ktoré sa vzťahujú na pracovnoprávne vzťahy a sociálnu politiku.

-             Hodnotí a robí opatrenia s cieľom stabilizácie pracovníkov a efektívnych zamestnaneckých vzťahov v hoteli.

-             Sleduje vývoj mzdových nákladov, pričom sa riadi stratégiou stanovenou gen. riaditeľom a majiteľom hotela.

-             Zabezpečuje, aby sa platy zamestnancom načas vyplácali a platobné oznamy vhodne doručovali.

- Zúčastňuje sa kontroly bezpečnosti práce a kontroly strát a mánk v hoteli.

-             Podieľa sa na príprave a vyhodnotení súťaží pracovníkov hotela.

-             Podľa pokynov gen. manažéra plní ďalšie špeciálne úlohy.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »