Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PRACOVNÁ NÁPLŇ GENERÁLNEHO MANAŽÉRA A JEHO ÚSEKU

Základnou pracovnou náplňou generálneho manažéra hotela je riadiť hotel, zabezpečovať rozsah a kvalitu služieb zodpovedajúci jeho triede podľa platných štandardov pre hotely. Ak hotel patrí do hotelovej spoločnosti, potom zodpovedá aj za dodržiavanie štandardov tejto siete. Zodpovedá za plnenie obchodného a finančného plánu hotela a za ostatné hospodárske úlohy, kontroluje prácu všetkých úsekov a stredísk, štandardy kvality služieb a ceny. Ak generálny manažér nie je vlastníkom hotela, je podriadený majiteľovi, spolupracuje s ním a podáva mu správy. Spolupracuje so všetkými aktivitami majiteľa, ktoré sú zainteresované na prevádzke hotela. Generálny riaditeľ priamo riadi:

-             manažéra stravovacieho úseku, ktorý je zvyčajne aj jeho zástupcom,

-             manažéra ubytovacieho úseku,

-             manažéra marketingu,

-             manažéra ekonomického úseku,

-             vedúceho technického úseku,

-             sekretariát a personálny útvar.

 

Hlavné povinnosti generálneho manažéra

- Spolupracuje s vlastníkom hotela a pracovníkmi hotelovej spoločnosti, do ktorej hotel patrí zúčastňuje sa porád, preberá úlohy, predkladá návrhy a analýzy za riadený hotel.

-             Zodpovedá za včasnú prípravu obchodného plánu a finančného plánu hotela vrátane rozpočtu nákladov, plánu zisku a splátok úverov.

-             Zodpovedá za pripravenosť hotela na poskytovanie služieb.

-             Zodpovedá za vybavenosť hotela pracovnými silami v potrebnom počte a s

požadovanou kvalifikáciou.

-             Dohliada na prevádzku hotela, kontroluje denné hlásenia a mesačné výkazy hospodárenia.

-             Zastupuje navonok hotel a hotelom reprezentovanú spoločnosť.

-             Zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie organizačného poriadku hotela.

-             Zodpovedá za to, aby sa pokyny a smernice majiteľa , prípadne hotelovej siete dostali k adresátom a na pracoviská hotela.

-             Dohliada na spokojnosť hostí, na dodržiavanie kvality výrobkov a služieb, súčasne vyhodnocuje a prešetruje vybavovanie sťažností a dáva pokyny na nápravné opatrenia.

-             Rozvíja činnosti, ktoré podporujú a aktivizujú pracovníkov hotela s cieľom zabezpečiť ich motiváciu pre kvalitu služieb, účasť na školeniach a ďalší rozvoj kvalifikácie.

-             Spravuje mzdy a odmeny a dbá na dodržiavanie pracovných predpisov, spolupracuje s odborovou organizáciou.

-             Zúčastňuje sa výberu a schvaľuje prijímanie nových pracovníkov, rozhoduje o rozviazaní pracovného pomeru.

-             Dohliada na bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia majetok , hotel a jeho vybavenosť, kontroluje poistné zmluvy a robí opatrenia pre osobnú bezpečnosť hostí.

-             Zavádza a udržiava efektívne komunikačné systémy medzi jednotlivými úsekmi a strediskami hotela.

-             Spracúva a vyhodnocuje návrhy programov a plánov zameraných na rozšírenie alebo zúženie počtu a kapacity odbytových stredísk, na zvýšenie spokojnosti hostí, na bezporuchovú činnosť v súlade so štandardom služieb, požiadavkami hostí a ekonomickými úlohami hotela.

-             Je osobne zodpovedný za dodržiavanie hotelových štandardov a štandardov hotelovej spoločnosti, do ktorej je hotel zaradený, a to vo všetkých strediskách hotela.

- Schvaľuje ceny, zmeny cien a cenové zľavy v súlade s obchodnou politikou hotela.

-             Presadzuje obchodnú stratégiu a plány stanovené majiteľom hotela.

-             Vypracúva alebo dáva pokyny na vypracovanie návrhov na rekonštrukciu a modernizáciu hotela a predkladá ich majiteľovi spolu s návrhom rozpočtu.

-             Trvale zvyšuje svoju kvalifikáciu, zúčastňuje sa odborných školení a túto požiadavku presadzuje a kontroluje aj u pracovníkov manažmentu hotela.

 

Sekretariát generálneho manažéra

Zabezpečuje sekretárske a administratívne práce najmä pre generálneho manažéra hotela, ale aj pre ostatných manažérov. Pracovník sekretariátu je podriadený generálnemu manažérovi hotela. Hlavné povinnosti pracovníka sekretariátu

-             Vykonáva všeobecné sekretárske práce vrátane práce na počítači, vybavovanie telefonátov, vie manipulovať s PC.

-             Vybavuje všetky písomnosti , ktoré prichádzajú, alebo sa odosielajú z pracoviska generálneho manažéra hotela.

-             Včas a zdvorilým spôsobom vybavuje alebo ďalej postupuje požiadavky, sťažnosti a podnety hostí.

-             Denne preberá, otvára a triedi poštu pre generálneho manažéra a pre hotel.

-             Preveruje správnosť bankových výpisov a denne podáva správu generálnemu manažérovi.

-             Preveruje správy ostatných úsekov hotela a zaraďuje ich na rokovanie vedenia hotela.

-             Odosiela obchodné ponuky, prospekty a propagačný materiál priamym obchodným partnerom alebo na distribúciu.

-             Zúčastňuje sa porád vedenia hotela, výborov a komisií, kde spisuje zápisnicu a rozosiela ju.

-             Pomáha pri zbere údajov, pri ich spracúvaní , pri spracúvaní štatistických výkazov a pri príprave kontraktov.

-             Podľa pokynov gen. manažéra vybavuje korešpondenciu.

-             Vybavuje potrebné cestovné doklady a ostatné záležitosti.

-             Počas pracovnej doby nosí hotelové alebo spoločenské oblečenie a menovku.

 

Personalista

Je podriadený gen. manažérovi hotela a plní tieto nasledovné povinnosti ...viac

 

PRACOVNÁ NÁPLŇ PRACOVNÍKOV ÚSEKU MARKETINGU

Manažér marketingu hotela je zodpovedný za ponukové aktivity , propagáciu a predaj kapacity ubytovania a ostatných služieb hotela, za vytváranie nových príjmových možností , za realizáciu marketingovej stratégie hotela. Maximalizuje tržby, využívanie kapacít a zisk hotela. Stará sa o vytváranie imidžu hotela. Ponuku produktu hotela organizuje v koordinácii s ostatnými úsekmi. Generálnemu manažérove hotela podáva správy o vývoje predaja a obsadenosti kapacít hotela, pravidelne ho informuje o dosiahnutých výsledkoch.

Je podriadený priamo generálnemu manažérovi hotela...viac

 

PRACOVNÁ NÁPLŇ PRACOVNÍKOV EKONOMICKÉHO ÚSEKU

Manažér pre ekonomiku má na starosti hospodárenie, evidenciu, financovanie a kontrolu ekonomických ukazovateľov podniku. Pripravuje a predkladá na schválenie finančné plány hotela a plány výkonov, ďalej správy a ekonomické rozbory. Zabezpečuje účinnosť účtovných postupov, zodpovedá za organizáciu informačných tokov v hoteli týkajúcich sa pohybu hodnôt. Kontrolami chráni vecné a finančné hodnoty hotela. Je podriadený generálnemu manažérovi hotela...viac

 

Účtovník vykonáva všetky bežné účtovné a výpočtové operácie v súlade s predpismi o organizácii evidencie. Zabezpečuje správnosť a dochvíľnosť vypracovania a predkladania všetkých účtovných výkazov. Je podriadený manažérovi pre ekonomiku...viac

 

PRACOVNÁ NÁPLŇ PRACOVNÍKOV UBYTOVACIEHO ÚSEKU

Manažér ubytovacieho úseku riadi ubytovacie činnosti hotela, zodpovedá za rozsah a kvalitu služieb podľa štandardov ubytovacích služieb hotela v príslušnej triede. Zodpovedá za plnenie ekonomických úloh na úseku ubytovania, kontroluje ceny a štandardy kvality služieb. Riadi aj činnosť práčovne a ostatné služby pre hostí, najmä rezervovanie, telefónne služby a zúčtovanie s hosťami. V jeho kompetencii sú aj halové služby, služby hotelových butikov a kancelárske služby. Je priamo podradený generálnemu manažérovi hotela...viac

 

Recepcionár riadi prácu recepcie, poskytuje služby pre prichádzajúcich, ubytovaných a odchádzajúcich hostí. Zabezpečuje predaj ubytovacích služieb, rezervovanie pobytu, zúčtovanie, poskytuje informácie, zabezpečuje telefonické spojenie a hovory hostí a činnosť zmenárne. Podlieha priamo manažérovi ubytovacieho úseku...viac

 

Vedúci vrátnik

Táto funkcia sa zriaďuje hlavne vo väčších hoteloch. Je podriadený vedúcemu ubytovacieho úseku. Je nadriadený všetkým vrátnikom, dverníkom, hotelovým zriadencom, pochôdzkárovi a zriadencovi na parkovisku...viac

 

Hotelový zriadenec – dverník je podriadený vrátnikovi v službe. Táto funkcia sa zriaďuje vo väčších a luxusnejších hoteloch...viac

 

Zriadenec - pochôdzkár je podriadený vrátnikovi v službe...viac

 

Zriadenec – nosič batožiny je podriadený vrátnikovi v službe...viac

 

Zriadenec na parkovisku je podriadený vrátnikovi. Zodpovedá za udržiavanie poriadku na parkovisku a za ochranu parkovaných vozidiel...viac

 

Hotelová gazdiná vedie úsek hotelových izieb a priamo zabezpečuje ubytovacie služby. Zabezpečuje všetky práce na úseku ubytovania, ktoré súvisia so štandardom služieb pre hostí v hotelových izbách, na chodbách a schodisku. Riadi prácu kolektívu chyžných a prácu práčovne. Je podriadená manažérovi ubytovacieho úseku...viac

 

Chyžná – upratovačka upratuje a udržiava poriadok a čistotu v hosťovských izbách a v iných hotelových priestoroch tak, aby zodpovedala hotelovým štandardom podľa triedy hotela. Je podriadená hotelovej gazdinej...viac

 

Vedúca práčovne podľa stanovených postupov organizuje a zabezpečuje triedenie, pranie, sušenie, skladanie, žehlenie a skladovanie bielizne, zabezpečuje dodržiavanie kvality vypranej, suchej a poskladanej izbovej bielizne. Je podriadená manažérovi ubytovacieho úseku alebo hotelovej gazdinej...viac

 

PRACOVNÁ NÁPLŇ PRACOVNÍKOV STRAVOVACIEHO ÚSEKU

Manažér stravovacieho úseku v mnohých prípadoch zastáva aj funkciu zástupcu gen. manažéra hotela. Do jeho pracovnej náplne patrí riadenie stravovacieho úseku hotela, t.j. stravovacie strediská vrátane prípravy jedál a nápojov a ostatné odbytové strediská. Zabezpečuje dodržiavanie štandardov práce vo svojom úseku vrátane štandardov a noriem pri výrobe jedál a zodpovedá za plnenie plánovaných úloh a ekonomických výsledkov z predaja jedál a nápojov. Je priamo podriadený gen. manažérovi hotela. V mnohých hoteloch sa stáva štatutárnym zástupcom gen. manažéra a v jeho neprítomnosti koná v jeho mene a v rozsahu delegovaných právomocí.

 

Manažér stravovacieho úseku ...viac

 

Hlavný kuchár riadi výrobu jedál a nápojov, ako pracovník poverený vedením, priamo riadi prácu kuchárov a ostatného kuchynského personálu. Vo všetkých výrobných strediskách zabezpečuje dodržiavanie štandardov na prípravu a porciovanie sortimentu jedál, ako aj výdaj jedál a nápojov. Usmerňuje zásobovanie a prácu skladov potravín a nákupu vecných potrieb na výrobu.

Hlavný kuchár je podriadený manažérovi stravovacieho úseku a plní nasledovné úlohy...viac

 

Kuchár pod dohľadom a podľa pokynov hlavného kuchára vedie pracovníkov kuchyne pri príprave a výrobe jedál. V neprítomnosti hlavného kuchára preberá jeho práva a povinnosti. Je bezprostredne zodpovedný za dodržiavanie kvantity a kvality jedál.

Je podriadený hlavnému kuchárovi...viac

 

Hlavný čašník v rámci svojej pracovnej náplne kompletne riadi činnosť obsluhy v odbytovom stredisku. Zodpovedá za kvalitu služieb pri obsluhe a konzumovaní, zodpovedá za kvalitu jedál a nápojov pred hosťom, za príprav, čistotu a servis v odbytových priestoroch, za prístup, správanie sa a jednanie pracovníkov obsluhy k hosťom, za oblečenie a osobnú prezentáciu hotela. Preberá a vybavuje sťažnosti na prácu obsluhujúceho personálu...viac

 

Čašník a čašníčka majú v pracovnej náplni bezprostredný výkon realizácie obchodnej činnosti, t. j. obsluhu hostí pri raňajkách, obedoch a večeriach, ako aj v ostatných odbytových strediskách podľa doby prevádzky. Do ich pracovnej náplne patrí aj obsluha na izbách. Starajú sa o spokojnosť hostí. Dodržiavajú štandardné postupy obsluhy a poskytujú služby tak, ako sú stanovené štandardmi pre odbytové stredisko príslušnej skupiny...viac 

 

Vedúci skladu je zodpovedný za nákup a skladovanie tovaru na prípravu jedál a nápojov a na priamy predaj.

Kontroluje nákup a vývoj zásob tak, aby výška zásob a ich štruktúra zodpovedala potrebám výkonov s prihliadnutím na minimalizáciu zásob a racionálny cyklus zásobovania. Vedúci skladu podlieha manažérovi stravovacieho úseku...viac

 

PRACOVNÁ NÁPLŇ ÚTVARU HLAVNÉHO TECHNIKA

Vo väčšom hoteli hlavný technik koordinuje a riadi prácu kolektívu pracovníkov špecializovaných na technické zabezpečenie činnosti hotela. Sústreďuje sa na dozor pri údržbárskych prácach, na funkčnosť izieb, výťahov, na osvetlenie, kuchynskú technológiu, chladiarne, vykurovanie a ďalšiu vybavenosť a inštalatérske práce. Má na starosti aj údržbu a funkčnosť zariadení na voľný čas a parkovisko. Postavenie hlavného technika, počet pracovníkov technického útvaru a ich potrebná špecializácia závisí od veľkosti hotela a štruktúry hotelového produktu.

Hlavný technik podlieha priamo generálnemu manažérovi...viac

 

Pre pracovníka v hotelierstve sú veľmi podstatné kvalitná práca, profesionálny prístup k hosťovi a sústavné zdokonaľovanie sa, či už po odbornej, alebo praktickej stránke.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »