Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PRACOVNÁ NÁPLŇ PRACOVNÍKOV STRAVOVACIEHO ÚSEKU

Manažér stravovacieho úseku v mnohých prípadoch zastáva aj funkciu zástupcu gen. manažéra hotela. Do jeho pracovnej náplne patrí riadenie stravovacieho úseku hotela, t.j. stravovacie strediská vrátane prípravy jedál a nápojov a ostatné odbytové strediská. Zabezpečuje dodržiavanie štandardov práce vo svojom úseku vrátane štandardov a noriem pri výrobe jedál a zodpovedá za plnenie plánovaných úloh a ekonomických výsledkov z predaja jedál a nápojov. Je priamo podriadený gen. manažérovi hotela. V mnohých hoteloch sa stáva štatutárnym zástupcom gen. manažéra a v jeho neprítomnosti koná v jeho mene a v rozsahu delegovaných právomocí.

 

Manažér stravovacieho úseku

-             Zodpovedá za štandardy kvality jedál a nápojov a kvality služieb tak, ako sú stanovené pre hotelové odbytové strediská príslušnej skupiny.

-             Zodpovedá za dodržiavanie sortimentu jedál a nápojov vo všetkých odbytových strediskách a zabezpečuje , aby sa podávalo množstvo uvedené na jedálnom lístku.

- Navrhuje nové technologické postupy výroby, štandardy množstva a kvality jedál a nápojov, ako aj služieb v odbytových strediskách.

-             Zúčastňuje sa vypracovania nových jedálnych lístkov, sortimentu a cenových štruktúr ponuky.

 -            Zodpovedá za tržby, príjem tovaru do skladu, za náklady odbytových stredísk, stará sa o dodržiavanie rozpočtu nákladov a hospodárnosť odbytových stredísk.

-             Spolupracuje s ostatnými strediskami hotela s cieľom zvyšovania kvality služieb a spokojnosti hostí, hospodárnosti a ziskovosti prevádzky.

-             Pripravuje a zabezpečuje realizáciu marketingových programov v odbytových strediskách hotela.

-             Riadi svoj úsek v súlade s miestnymi a štátnymi predpismi pre prácu ubytovacích a stravovacích zariadení.

-             V spolupráci s personálnym oddelením zabezpečuje obsadenie odbytových stredísk pracovnými silami na rok, sezónu a jednotlivé pracovné zmeny.

-             Zúčastňuje sa porád hotela a za svoj úsek pripravuje návrh ročného plánu, tržieb nákladov a zisku.

-             Dodržiava pokyny na zabezpečenie úverovej kontroly a vybavovanie prevodov platieb za poskytnuté služby na úver.

- Preberá sťažnosti na stravovanie a služby vo všetkých odbytových strediskách a zabezpečuje vykonanie nápravových opatrení.

- Stretáva so zástupcami organizovaných akcií, aby spoločne prerokovali potrebné opatrenia na ich prípravu a priebeh.

-             Radí a pomáha personálu pri zostavovaní návrhu usporiadania a úprave miestnosti pri organizovaní akcií.

-             Pripravuje časový rozvrh banketov, večierkov a pod., odsúhlasuje plány na zabezpečenie pracovných síl pre tieto akcie.

-             Podľa potreby aj priamo pomáha v odbytových strediskách.

-             V práci nosí hotelové oblečenie a menovku.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »