Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hlavný čašník v rámci svojej pracovnej náplne kompletne riadi činnosť obsluhy v odbytovom stredisku. Zodpovedá za kvalitu služieb pri obsluhe a konzumovaní, zodpovedá za kvalitu jedál a nápojov pred hosťom, za príprav, čistotu a servis v odbytových priestoroch, za prístup, správanie sa a jednanie pracovníkov obsluhy k hosťom, za oblečenie a osobnú prezentáciu hotela. Preberá a vybavuje sťažnosti na prácu obsluhujúceho personálu.

Hlavný čašník podlieha vedúcemu odbytového strediska alebo manažérovi stravovacieho úseku.

 Povinnosti hlavného čašníka:

-             Preberá objednávky, zabezpečuje obsluhu a všetky služby súvisiace s obsluhou.

-             Vedie kolektív obsluhujúcich pracovníkov, kontroluje prípravu, čistotu a servis na pracoviskách odbytových stredísk.

-             Zabezpečuje obsluhu hostí na izbách.

-             Koordinuje ponuku jedál a nápojov, kontroluje vystavené jedlá vo vitríne, dekoratívnu úpravu stolov a kompletné aranžovanie strediska.

-             Odsúhlasuje všetky návrhy na jedálne lístky.

-             Informuje obsluhujúci personál o zmenách cien.

-             Kalkuluje náklady na jedál pri organizovaní banketov.

-             Navrhuje zlepšenie predaja a zmeny stravovacích služieb z hľadiska ponuky a obsluhy.

-             Kontroluje pokladnicu odbytového strediska, zodpovedá za ochranu tržieb strediska.

-             Zadeľuje pracovníkov na pracovné zmeny.

-             Navrhuje prijatie pracovníkov, ich pracovné zaradenie, školenie a odborný rast.

-             Podieľa sa alebo sám zabezpečuje obsluhu pri gastronomických spoločenských podujatiach. Za tým účelom získava potrebné informácie.

-             Pri akciách koordinuje dekoratívnu úpravu stolov, zabezpečuje ostatnú prípravu miestnosti podľa požiadaviek usporiadateľa.

-             S hosťami udržiava prívetivé vzťahy, osobne pomáha pri riešení reklamácií a nezhôd.

-             Podľa požiadaviek plní aj ďalšie úlohy.

-             V službe povinne nosí hotelové oblečenie a menovku. 

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »