Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hlavný kuchár riadi výrobu jedál a nápojov, ako pracovník poverený vedením, priamo riadi prácu kuchárov a ostatného kuchynského personálu. Vo všetkých výrobných strediskách zabezpečuje dodržiavanie štandardov na prípravu a porciovanie sortimentu jedál, ako aj výdaj jedál a nápojov. Usmerňuje zásobovanie a prácu skladov potravín a nákupu vecných potrieb na výrobu.

Hlavný kuchár je podriadený manažérovi stravovacieho úseku a plní nasledovné úlohy.

-             Plánuje výrobu jedál a poskytuje podklady pre tvorbu jedálnych lístkov.

-             Usmerňuje personál pripravujúci jedlá.

-             Zodpovedá za výber pracovníkov do výroby, za ich pracovné zaradenie a využívanie.

-             Navrhuje disciplinárne opatrenia, zodpovedá za hodnotenie pracovníkov výroby a za ich odborný rast.

-             Zadeľuje pracovníkov na pracoviská a smeny, pritom dbá na primerané obsadenie pracovníkov z hľadiska využívania pracovného času a kvalifikácie.

-             Dozerá na všetky kuchárske činnosti, najmä na technologické potupy, na veľkosť porcií a ich kompletizáciu, na dodržiavanie správnej servírovacej teploty.

-             Dojednáva so skladom a zásobovaním dodávky potrebného množstva potravín a surovín požadovanej kvality, pripravuje a poskytuje špecifikáciu množstva a kvality jednotlivých položiek nákupu potravín a surovín.

-             Zabezpečuje atraktívnu ponuku všetkých vyrobených jedál, zodpovedá za dodržiavanie zdravotníckych predpisov.

-             Manažérovi stravovacieho úseku pomáha pri vypracúvaní ročného plánu tržieb, nákladov a zisku.

-             Dozerá na dodržiavanie rozpočtu nákladov výroby a sleduje vývoj čerpanie nákladov.

-             Hlási prevádzkové chyby, navrhuje zmeny a údržbu technologických zariadení.

-             Podľa podmienok a potrieb osobne vypomáha pri výrobe jedál v strediskách mimo hlavnej kuchyne.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »