Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vedúci skladu je zodpovedný za nákup a skladovanie tovaru na prípravu jedál a nápojov a na priamy predaj.

Kontroluje nákup a vývoj zásob tak, aby výška zásob a ich štruktúra zodpovedala potrebám výkonov s prihliadnutím na minimalizáciu zásob a racionálny cyklus zásobovania. Vedúci skladu podlieha manažérovi stravovacieho úseku.

Hlavné povinnosti vedúceho skladu:

-             Denne sleduje odber surovín a potravín zo skladu, navrhuje, ktoré druhy potravín, nápojov a ďalších druhov tovaru bude potrebné nakúpiť a v akom množstve.

-             Vedie operatívnu evidenciu skladovaných zásob a denne vypracúva správu o finančnom pohybe v sklade.

-             Zodpovedá za fyzickú inventarizáciu, ktorú vykonáva pravidelne podľa interných smerníc hotela.

-             Zabezpečuje technologické podmienky skladovania.

-             Zodpovedá za prebierku tovaru na sklad.

-             Kontroluje konkurenčné ceny pri nákupoch, odporúča nákup tovaru s prihliadnutím na výhodnosť ceny.

-             Poskytuje informácie o nákladoch na skladovanie s cieľom na základe kontroly a znižovať náklady skladovanie a výšku zásob.

-             Môže zodpovedať aj za nákupy a zásobovanie materiálom, ktorý je potrebný pre hotel.

-             Zodpovedá za hygienické podmienky skladovania.

-             Pri nákupe tovaru úzko spolupracuje s hlavným kuchárom a kuchármi špecialistami.

-             Všetky poruchy technológií a zariadení na skladovanie okamžite hlási vedeniu hotela.

-             Podľa podmienok vykonáva aj ďalšie úlohy spojené s činnosťou hotela. 

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »