Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vedúci vrátnik

Táto funkcia sa zriaďuje hlavne vo väčších hoteloch. Je podriadený vedúcemu ubytovacieho úseku. Je nadriadený všetkým vrátnikom, dverníkom, hotelovým zriadencom, pochôdzkárovi a zriadencovi na parkovisku.

Plní tieto povinnosti:

-             Zodpovedá za plánovanie smien a za efektívne vyťaženia svojich podriadených pracovníkov, vyhotovuje rozvrhy služieb pre vrátnicu, zriadencov a dverníkov.

-             Zodpovedá za úplnosť a správnosť pracovných pomôcok na vrátnici, kontroluje ich a dbá na ich doplňovanie.

-             Organizuje a kontroluje správne a včasné vedenie záznamov operatívnej technickej evidencie predpísanej vo vrátnici.

-             Dbá na vysokú úroveň starostlivosti o hosťa počas jeho pobytu. V tomto smere organizuje činnosť všetkých vrátnikov, zriadencov. Vedie svojich podriadených k tomu, aby boli v jednaní s hosťom zdvorilí, taktní, pozorní a ochotní.

-             Organizuje, zaisťuje a dbá na uskutočňovanie platených i neplatených služieb stanovených pre vrátnicu.

Stará sa o ich požadovanú úroveň.

-             Dbá na presné dodržiavanie smerníc a predpisov o prihlasovaní hostí.

-             Prijíma opatrenia k tomu, aby sa do ubytovacej časti objektu nedostali osoby , ktoré nie sú evidované v knihách návštev, v tomto smere organizuje a prevádza kontroly.

-             Vedie evidenciu zabudnutých a nájdených predmetov.

-             Vedie evidenciu o skladovaní batožiny hostí.

-             Zodpovedá za dodržiavanie hotelového poriadku.

-             Organizuje predaj hygienických potrieb a dbá na doplňovanie stanoveného sortimentu. Vedie o tom predpísanú evidenciu.

-             Zodpovedá za dodržiavanie predpisov o osobnej hygiene, ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci a o požiarnej ochrane u všetkých podriadených pracovníkov.

-             Hlási prípadné poruchy zariadenia.

-             Zodpovedá za dodržiavanie jednotného oblečenia u podradených pracovníkov.

-             V službe nosí hotelové oblečenie a menovku.

 

Vrátnik je podriadený vedúcemu vrátnice.

Plní tieto funkcie:

-             Je hmotne zodpovedný za zverené hodnoty súvisiace s jeho pracovnou náplňou a činnosťou.

-             Dbá na úplnosť pracovných pomôcok vo vrátnici.

-             Vedie predpísanú operatívno-technickú evidenciu a zodpovedá za správnosť záznamov.

-             Stará sa o hosťa pri jeho príchode, pobyte a odchode.

-             Zodpovedá za riadne prihlásenie všetkých hostí presne podľa vydaných smerníc a pokynov.

-             Zaisťuje a prevádza i neplatené služby určené vrátnicou buď sám, alebo prostredníctvom zriadencov, taktiež dbá o riadnu dopravu batožiny hostí do izby.

-             Vedie záznamy o budení a zodpovedá za ich realizáciu.

-             Vedie knihu zabudnutých a nájdených predmetov.

-             Obstaráva pre hosťov odnesenie, donesenie, uschovanie a odoslanie alebo vrátenie pošty.

-             Zodpovedá za dodržiavanie platného hotelového poriadku.

-             Predáva hosťom poštové ceniny a hygienické potreby a vedie o tom predpísanú evidenciu.

-             Stará sa o úroveň poskytovaných služieb.

-             V službe nosí hotelové oblečenie a menovku.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »