Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PRACOVNÁ NÁPLŇ PRACOVNÍKOV ÚSEKU MARKETINGU

Manažér marketingu hotela je zodpovedný za ponukové aktivity , propagáciu a predaj kapacity ubytovania a ostatných služieb hotela, za vytváranie nových príjmových možností , za realizáciu marketingovej stratégie hotela. Maximalizuje tržby, využívanie kapacít a zisk hotela. Stará sa o vytváranie imidžu hotela. Ponuku produktu hotela organizuje v koordinácii s ostatnými úsekmi. Generálnemu manažérove hotela podáva správy o vývoje predaja a obsadenosti kapacít hotela, pravidelne ho informuje o dosiahnutých výsledkoch.

Je podriadený priamo generálnemu manažérovi hotela.

Hlavné povinnosti manažéra marketingu hotela.

-             Kontaktuje sa tak s jednotlivcami, ako aj so zástupcami organizácií, podnikov, inštitúcií, zväzov a iných orgánov, udržiava s nimi dobré vzťahy, nadväzuje nové kontakty za účelom predaja hotelových produktov (služieb pri poriadaní kongresov, seminárov a konferencií) pričom ponúka a predáva aj ubytovacie, stravovacie a ostatné služby.

-             Plánuje kongresy a akcie obchodných , vedeckých, kultúrnych a iných spoločenských skupín a ponúka priestory a služby hotela.

-             Spolupracuje s ostatnými strediskami hotela tak, aby podporili realizáciu služieb, ktoré dohodlo oddelenie marketingu so zákazníkmi.

-             Spracúva ročný plán marketingových aktivít vrátane návrhu cien a cenových zliav.

-             Vypracúva a dodržiava rozpočet úseku marketingu.

-             Udržiava dobré vzťahy a kontakty s profesionálnymi a stavovskými organizáciami na úseku hotelového podnikania, obchodnou a priemyselnou komorou a s inými celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi organizáciami a spoločnosťami a s obchodnými partnermi v zahraničí.

-             Presadzuje a dodržiava stratégiu a postupy súvisiace s predajom hotelových produktov stanovené majiteľom hotela a generálnym manažérom hotela.

-             Zabezpečuje realizáciu predaja tak , aby sa splnil a prekročil plán tržieb, využitie ubytovacej kapacity a zisku.

-             Pripravuje návrhy cien za ubytovanie a ostatné služby v hoteli na plánované obdobie a prerokúva ich s ostatnými manažérmi hotela.

-             S obchodnými partnermi (najmä s CK) dojednáva jednorázové cestovné zľavy a zľavy na dlhšie obdobie.

-             Vypracúva a dopĺňa adresár zákazníkov hotela.

-             Zodpovedá za vypracovanie a realizáciu marketingovej stratégie a najmä opatrení na úseku propagácie a práce s verejnosťou.

-             Hotelový produkt tvoriaci súbor služieb ponúka a predáva pri príležitostných akciách alebo osobitným skupinám hostí.

-             S hosťami a obchodnými partnermi udržiava korektné a prívetivé vzťahy.

-             Zabezpečuje informácie pre ostatné úseky hotela o poriadaných akciách, predaných kapacitách a stravovacích službách.

-             Vypracúva návrhy na účasť hotela na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu a hotelierstva s cieľom propagácie hotela, jeho ponuky a predaja služieb.

-             Podľa okolnosti a potrieb vypomáha ostatným úsekom hotela.

-             V práci nosí hotelové oblečenie a menovku.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »