Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PRACOVNÁ NÁPLŇ ÚTVARU HLAVNÉHO TECHNIKA

Vo väčšom hoteli hlavný technik koordinuje a riadi prácu kolektívu pracovníkov špecializovaných na technické zabezpečenie činnosti hotela. Sústreďuje sa na dozor pri údržbárskych prácach, na funkčnosť izieb, výťahov, na osvetlenie, kuchynskú technológiu, chladiarne, vykurovanie a ďalšiu vybavenosť a inštalatérske práce. Má na starosti aj údržbu a funkčnosť zariadení na voľný čas a parkovisko. Postavenie hlavného technika, počet pracovníkov technického útvaru a ich potrebná špecializácia závisí od veľkosti hotela a štruktúry hotelového produktu.

Hlavný technik podlieha priamo generálnemu manažérovi.

Hlavné povinnosti hlavného technika:

-             Preberá hlásenia o nedostatkoch a poruchách technického charakteru.

-             Riadi a dozerá na údržbárske práce v hoteli, na údržbu chladiacich strojov a zariadení, vykurovanie, inštalatérske práce, čistenie a úpravu vody, na preventívnu údržbu hotelových izieb a funkčnosť mini barov, na klimatizáciu, osvetlenie, na technologickú vybavenosť kuchyne, na funkčnosť sauny, wellness, fitness, bazénu a na funkčnosť vonkajších športových zariadení.

-             Do jeho pracovnej náplne patria aj stolárske práce a oprava nábytku.

-             Zodpovedá za výber, hodnotenie a prepúšťanie pracovníkov svojho úseku.

-             Zaručuje, že všetky práce budú dokončené včas, podľa požadovanej špecifikácie, budú zodpovedať štandardu hotela a požiadavkám bezpečnej prevádzky.

-             Úzko spolupracuje s vedúcimi všetkých úsekov hotela, aby s nimi prerokoval a organizoval plánovanú údržbu.

-             Zodpovedá za plánovanie práce svojho úseku, objednáva materiál, prístrojovú a nástrojovú vybavenosť pre svoj úsek.

-             Spolupracuje s dodávateľmi pri spracúvaní a realizácii návrhov na potrebnú modernizáciu vybavenosti hotela.

-             Zodpovedá za denne vykované práce zaznamenané v denníku prác.

-             Navrhuje opravy alebo výmenu hotelového zariadenia podľa technického stavu a funkčnosti pri poskytovaní služieb, pričom sa riadi štandardmi výmeny jednotlivých častí vybavenosti hotela podľa kritérií a plánov dlhodobej obnovy.

-             Kontroluje dokončenie každej opravy, výmeny a iných prác, ktoré vykonávajú pracovníci technického úseku alebo dodávatelia.

-             Ak je ohrozený termín dokončenia opráv, sám sa podieľa na ich realizácii a účinne pomáha svojim podriadeným.

-             Kontroluje a zabezpečuje efektívnosť protipožiarnych opatrní a opatrení na zabezpečenie bezpečnosti hostí, zamestnancov a celého hotela.

-             Podľa potrieb vykonáva aj ďalšie úlohy. 

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »